Universal Group
Cart 0
bigdog_013.png
bigdog_029.png

冰箱空間有限,脫水糧令主人不用再

犧牲僅有放雪糕的位置了~

 
bigdog_030.png

不用提早安排解凍,無論幾忙幾趕,

餵狗都可以好Easy!

 
bigdog_031.png

方便去酒店寄宿,

親友暫托一樣輕鬆!

bigdog_032.png

可作主糧、訓練小食,

當Topper加餸調味亦得~

 
bigdog_fd_dee_005.png